Sri Pampakshetra Swarnahampi Bhaktinagara Samsthanam
Pampakshetra - Karnataka

 

2015 Events
12-11-2015 to 11-12-2015

A.P Srishailam
Vontimitta
Kanipakam
* Tirupati
Amarawati
Ryali
Gangalakurru
Simhachalam
Telangana Bhadrachalam
Warangal
Yadairigutta
Vemulawada
Adilabad
(Basara/Jainath)
Karnataka Bagalkot
Dharwad
Gadag
Pampakshetra


Dharma Prachara Yatra - "Kartika Shobha" Free Lakhsa Deepotsava 2015
in 16 Holy Placess of 3 States (Andhra,Telangana, Karnataka)

Invitation

A.P  Page 1,2,3,4 - PDF
Tel   Page 1,2,3,4 - PDF
Kar  Page 1,2,3,4 - PDF
A.P  08500211114,
08500211115,
Telangana 08500211117,
   08500211118,
Karnataka  08762711113,
08762711116,

Kartika Shobha Harati Shasra Deepa Alamkara Samrajya Rajalamchana Samarpana


Telangana

Kakatiyanagara Samrajya Jeernnoddhara 
Punarvaibhava Sevasamiti (Reg.40/15),


Andhra Pradesh

Satavahana Nagara Jeernnoddhara 
Punarvaibhava Sevasamiti (Reg.48/15),


Karnataka

Sri Swarnahampi Bhaktinagarasamrajyam,  (Reg.21/14),

     
 

 2013 www.dharmapracharayatra.org,  dharmapracharayatra@gmail.com